1 2 3 4 5 6

Ronjenje je bezbedan sport, ali ako vas neko ne uvede na pravi način, može biti po život opasan. Ronjenje nije aktivnost u kojoj nema nikakvog rizika. Tokom ronjenja može doći do povreda, invalidnosti pa čak i smrti. Osobe koje žele da se bave ronjenjem moraju proći kroz kurs, vođen od strane sertifikovanog instruktora i moraju ispuniti nacionalne i internacionalne kriterijume da bi postale sertifkovani ronioci. Treniran i sertifkovan ronilac, svestan je opasnosti koju nosi ronjenje, apsolutno je upoznat sa opremom i korišćenjem iste i samim tim je u mogućnosti da smanji, skoro pa isključi, postojanje rizika koji postoje u ronjenju. Upamtite da morate roniti u granicama vaše obuke i iskustva.

CMAS kategorije ronilaca

Zvanje ronilac podeljeno je u sedam kategorija (četiri ronilačke i tri instruktorske). Takođe postoje i ronilačke specijalnosti.Ronilačke kategorije:

 • Ronilac na dah - Junior PJ0
 • Ronilac na dah P0
 • Ronilac s jednom zvezdom P1
 • Ronilac s dve zvezde P2
 • Ronilac s tri zvezde P3
 • Ronilac sa četiri zvezde P4
 • Instruktor s jednom zvezdom M1
 • Instruktor s dve zvezde M2
 • Instruktor s tri zvezde M3

 • Instruktor podvodne fotografije PF1
 • Nitrox instruktor
 • Instruktor noćnog ronjenje
 • Instruktor dubinskog ronjenja

Ronilačke specijalnosti:

 • Suvo odelo
 • Rukovalac kompresorom i punilac ronilačkih boca
 • Podvodni fotograf PF1
 • Noćno ronjenje
 • Dubinsko ronjenje
 • Nitrox ronilac
 • TRIMIX ronilac
 • Tehnički ronilac
 • DAN Oxygen provider

 • Ronilac za pronalaženje i spašavanje
 • Nitrox instruktor
 • Napredni nitrox instruktor
 • Pomorski naučnik nivoa 1CMAS P1 - ronilac sa jednom zvezdom (CMAS ONE STAR DIVER)

Osposobljen je da uz pratnju instruktora ili ronioca sa 3, odnosno 4 zvezde rekreativno roni u otvorenoj vodi do dubine od 20 metara. Ronioci sa 1 zvezdom rone u krivulji sigurnosti i nemaju sukcesivna ronjenja. Može roniti u paru s roniocem iste kategorije (P1) do 10 metara. U pratnji ronioca više kategorije (P2 i više) do 20 metara dubine.

Stiče pravo učešća na odredjenim specijalističkim kursevima i sportskim takmičenjima.

U ronilačkoj grupi ne može biti više od 2 para ronilaca sa 1 zvezdom.Specifični uslovi za sticanje kategorije:

da ima najmanje 14 godina

da je plivač

da je sposoban da roni na dah.Sadržaj ispita za sticanje kategorije:

provera teoretskog znanja (po pravilu testiranje);

ulazak u vodu i plivanje na disalicu sa LARO (Laka Autonomna Ronilačka Oprema) opremom u dužini od 100 metara;

pravilna upotreba kompenzatora plivnosti u mirovanju i pokretu;

pravilan zaron, raspremanje i opremanje na dubini od 3-5 metara;

bratsko disanje u pokretu sa promenom pravca i

pravilno izvodjenje spašavanja.Ispit se polaže pred instruktorom koji je realizovao kurs.

CMAS P2 - ronilac sa dve zvezde (CMAS TWO STAR DIVER)

Poseduje odredjena ronilačka iskustva i osposobljen je da u paru sa roniocem iste ili više kategorije roni do dubine od 30 metara. Obučen je za sukcesivna ronjenja i ronjenja u planinskim jezerima.

Maksimalno dozvoljena do 40 metara dubine u paru s roniocem naprednije kategorije. Ovlašćen je voditi i ronilački par P1 kategorije (dva P1 ronioca) do njima dozvoljene maksimalne dubine (20 metara).Specifični uslovi za sticanje kategorije:

da ima najmanje 16 godina;

položena kategorija P1 i najmanje 20 ostvarenih zarona od stjecanja kategorije P1 (min. 10 preko 15 m);

da položi prijemni ispit čiji je sadržaj odredjen sadržajem ispita za sticanje prethodne kategorije.Sadržaj ispita za sticanje kategorije:

provera teoretskog znanja (testiranje);

plivanje sa LARO (Laka Autonomna Ronilačka Oprema) u dužini od 300 metara;

uron na dubinu od 6-8 metara i raspremanje i opremanje LARO;

bratsko disanje u pokretu sa promenom pravca;

orijentacija pomoću orijentira na dnu i kompasa;

pravilno izvodjenje spasavanja i tegnjenje "unesrećenog" 50 metara.Ispit se polaže pred komisijom čiji je predsednik instruktor koji je realizovao kurs.

CMAS P3 - ronilac sa tri zvezde (CMAS THREE STAR DIVER)

Ronilac visokog ronilačkog znanja. Ovlašćen je roniti do 40 metara dubine u pratnji ronioca svoje ili naprednije kategorije. Može voditi dva ronilacka para P1 do 20 metara dubine. Može voditi dva para P2 do 40 metara dubine. Sposoban je organizuje i vodi ronjenje. Ronilac demonstrator prilikom praktičnih vežbi na kursevima do kategorije P2.Specifični uslovi za sticanje kategorije:

da ima najmanje 18 godina;

da je u kategoriji ronioca sa 2 zvezde imao najmanje 50 stažnih ronjenja, od toga 20 na dubinama preko 20 metara, i dva specijalistička kursa i to spašavanje i pružanje prve pomoći;

da je od sticanja prethodne kategorije proteklo dve godine;

da položi prijemni ispit čiji je sadržaj odredjen sadržajem ispita za sticanje prethodne kategorije;

da poseduje dozvolu za upravljanje čamcem.Sadržaj ispita za sticanje kategorije:

Posle završetka svake nastavne jedinice iz programa kursa rukovodilac kursa ocenjuje rad kandidata. Ocena praktičnog dela ispita je srednja ocena, s tim da kandidat mora biti pozitivno ocenjen za svaku nastavnu jedinicu. Ocena praktičnog zadatka na ispitu unosi se kao jedna od ocena za nastavne jedinice.Praktičan zadatak na ispitu je:

uron na dubinu od 8-10m i raspremanje i opremanje LARO;

orijentacija pod vodom uz upotrebu instrumenata;

plivanje sa LARO u dužini od 500 metara vremenski ograničeno u skladu sa uslovima akvatorije;

spašavanje unesrećenog sa 20 metara dubine i pružanje efikasne pomoći uz upotrebu O2 (prema programu DAN-a specijalistički kurs UZOR 1.7.2. pod 23.);

demonstracija vežbe iz programa P1 (u ulozi asistenta instruktora) po izboru Nastavne komisije;Provera teoretskog znanja se vrši usmenim odgovaranjem na po dva pitanja iz svake nastavne celine. Ispit se prijavljuje Nastavnoj komisiji Saveza 30 dana pre održavanja i ista ima pravo da prihvati predložene ispitivače ili imenuje svog delegata.

CMAS P4 - ronilac sa četri zvezde (CMAS FOUR STAR DIVER)

Ronilac najvišeg ronilačkog znanja i iskustva. Ovlašćen je roniti do 40 metara dubine. Voditi ronioce svih kategorija do dubine ograničene njihovom kategorijom. Ronilac demonstrator prilikom praktičnih vežbi na kursevima do kategorije P3. Može asistirati pri realizaciji svih kurseva do svoje kategorije i upraktičnom delu kursa za M1. Osposobljen je da samostalno organizuje i realizuje sve vrste ronilačkih aktivnosti sem obuke ronilaca.Specifični uslovi za sticanje kategorije:

aktivnost u kategoriji P3 najmanje pet godina;

da ima najmanje 25 godina;

da je u kategoriji ronioca sa 3 zvezde imao najmanje 100 stažnih ronjenja;

da je kao ronilac sa 3 zvezde učestvovao u organizaciji deset ronilačkih akcija (kursevi, ekskurzije, ronilački centri, takmičenja...)

da ima najmanje dve asistencije na kursu P1 i jednu na kursu P2

da ima pismeno pozitivno mišljenje mentora koji mora biti instruktor sa dve zvezde ili tri zvezde;

kategoriju dodeljuje Nastavna komisija Saveza na predlog i uz obrazloženje matičnog kluba čiji je član poslednje tri godine;

da je završio najmanje osam specijalističkih kurseva;

CMAS M1 - Intruktor ronjenja sa jednom zvezdom (CMAS ONE STAR INSTRUCTOR) instruktor otvorenih voda

Iskusan ronilac sa tri zvezde koji je kroz kurs za instruktore osposobljen da samostalno organizuje i vodi kurs za sticanje kategorije ronioca sa jednom zvezdom.

Ostvaruje sva prava ronioca sa četiri zvezde i kompetentan je za održavanje teorijske i praktične obuke na odredjenim specijalističkim i kursevima za ronioce sa jednom zvezdom, kao i realizaciju praktičnog dela kursa za R2 i R3. Može da asistira na kursevima za M1.Specifični uslovi za sticanje kategorije:

da ima najmanje 21 godinu;

ima završenu srednju školu (IV stepen stručne spreme);

da je u kategoriji ronioca sa 3 zvezde imao najmanje 100 stažnih ro¬njenja od čega 30 preko 30 metara i dva specijalistička kursa pre¬ma izboru ( tačka 1.7.2 pod 1, 13, 19 i 20);

da ima preporuku Kluba čiji je član poslednje dve godine;

da je kao ronilac sa 3 zvezde učestvovao u svojstvu asistenta na dva kursa za ronilačke kategorije;

da ima pismeno pozitivno mišljenje mentora koji mora biti in¬struktor sa dve zvezde;

da ima saglasnost SOPAS-a (Savez Organizacija Podvodnih Aktivnosti Srbije), koja je obavezna da je uskrati u slučaju kad je kandidat kao vodja ronjenja imao teži ronilački incident ili disciplinsku sankciju u poslednje dve godine;

da je završio (najkasnije dve godine po završetku specijalističkog dela kursa) opšti deo kursa u visokoškolskoj ustanovi ili drugoj čiju kompetentnost priznaje Nastavna komisija;

da položi prijemni ispit čiji je sadržaj identičan teoretskom sadržaju ispita za sticanje kategorije ronioca sa 3 zvezde, kao i da korektno izvede praktični zadatak sa ispita za ovu kategoriju (nedovoljno poznavanje jedne tematske celine ili nekorektno izvodjenje praktičnog zadatka eliminiše kandidata sa kursa).Sadržaj ispita za sticanje kategorije:

Posle završetka svake nastavne jedinice iz programa kursa rukovodilac kursa ocenjuje rad kandidata, s tim da kandidat mora biti pozitivno ocenjen za svaku nastavnu jedinicu. Ovako dobijena srednja ocena je jedna od komponenti ko¬načne ocene.


Na završnom delu ispita kandidat slučajnim izborom (izvlačenjem cedulje) bira temu iz programa teorijske nastave sa kursa za sticanje kategorije R1. Nakon pripreme od minimum 30 minuta uz korišćenje literature kandidat izlaže gradivo u okviru kompletnog nastavnog časa.


Na isti način realizuju jednu vežbu iz programa kursa za P1 (ronioc sa jednom zvezdom).


Završna ocena se izvodi kao prosečna ocena ukoliko je kandidat pozitivno ocenjen iz svih elemenata završne ocene: opšti deo kursa, ocena rada kandidata u toku kursa, ocena izlaganja teme i ocena realizacije vežbe.


Ispit se polaže pred tročlanom komisijom čiji je predsednik delegat (M3)koga imenuje Nastavna komisija Saveza.

CMAS M2 - Intruktor ronjenja sa dve zvezde (CMAS TWO STAR INSTRUCTOR) viši instruktor

Poseduje veoma visok stepen teorijskog i praktičnog znanja i iskustva iz oblasti ronjenja i pedagogije. Osposobljen je za vodjenje kurseva za sve ronilačke kategorije, kao i za realizaciju specijalističkog dela kursa za instruktora sa jednom zvezdom.Specifični uslovi za sticanje kategorije:

da ima najmanje 23 godine;

da ima najmanje 60 stažnih ronjenja u kategoriji M1, od čega 20 dublje od 30 metara;

da ima najmanje dva sertifikata o učešću na ronilačkim seminarima i da je objavio ili izložio na zvaničnom skupu instruktora pismeni rad iz domena ronilaštva;

realizovano šest kurseva (30 kandidata) za sticanje kategorije R1 i dva specijalistička kursa;

da je učestvovao kao asistent u realizaciji kursa za sticanje R2 i R3 i učestvovao u organizaciji - realizaciji dve ronilačke akcije (takmičenje, kamp, ekskurzija, centar);

da ima pismeno pozitivno mišljenje mentora - instruktora M2 ili M3 i saglasnost Nastavne komisije SOPAS-a (Savez Organizacije Podvodnih Aktivnosti Srbije), koja je obavezna da je uskrati ukoliko je kandidat u protekle dve godine imao bezbedonosni propust sa posledicama, disciplinski kažnjen i/ili grubo narušio odrednice pravila obuke.;

da je pismeni rad u domenu svoje specijalnosti objavio ili izložio na zvaničnom skupu instruktora;

da nije gubio licencu poslednje dve godine.Sadržaj ispita za sticanje kategorije:

Kandidat polaže ispit koji se sastoji iz provere pedgoških sposobnosti u nastavi teorije ronjenja. Kandidat slučajnim izborom (izvlačenjem cedulje) bira temu iz programa teorijske nastave sa kursa za sticanje kategorije R3. Nakon pripreme od minimum 60 minuta uz korišćenje literature pravi plan izlaganja, a po izlaganju brani svoj metodološki pristup. Provera pedagoških sposobnosti u izvodjenju praktične nastave se izvodi tako što kandidat po zadatoj temi iz programa kursa za R3 priprema plan nastave i praktično je izvodi sa grupom ronioca.

Izrada i odbrana pismenog rada iz oblasti ronjenja čiju temu odredjuje Nastavna komisija Saveza.

Zaključna ocena je srednja ocena sva tri dela ispita.


Ispit se polaže pred tročlanom komisijom čiji je predsednik delegat (M3) koga imenuje Nastavna komisija Saveza

CMAS M3 - Intruktor ronjenja sa tri zvezde (CMAS THREE STAR INSTRUCTOR) instruktor trener

nstruktor sa tri zvezde je najviše stručno zvanje u oblasti ronilaštva. Ima veliko organizaciono i pedagoško iskustvo. Ovlašćen je da samostalno organizuje i vodi sve vrste ronilačkih kurseva i kursa za instruktora sa 1 zvezdom. Instruktori sa 3 zvezde su članovi komisija za dodelu zvanja M2 i M3. Stručan je za sudsko veštačenje ronilačkih udesa.Specifični uslovi za sticanje kategorije:

da ima najmanje 27 godina;

viša stručna sprema;

realizovana pet kurseva za kategoriju R3;

da je realizovao specifični - ronilački deo na dva kursa za M1;

da je objavio ili izložio na seminarima instruktora dva pismena rada u domenu svoje specijalnosti;

da nije gubio licencu poslednje tri godine.

da ima pismeno pozitivno mišljenje Nastavne komisije SOPAS-a (Savez Organizacije Podvodnih Aktivnosti Srbije) o doprinosu razvoja SOPASA i izrazitim stručnim i etičkim kvalitetima;Nastavna komisija Saveza kandidatu dodeljuje mentora sa zvanjem M3 i odobrava temu stručnog ispitnog rada najmanje 4 meseca pre ispita. U tom roku je kandidat dužan da izradi pismeni rad na odobrenu temu i da ga dostavi Nastavnoj komisiji Saveza. Nakon predaje pismenog rada kandidat se poziva da učestvuje u radu ispitne komisije na ispitu za instruktore ronjenja (M2). Tom prilikom ispitna komisija se upoznaje sa njegovim metodama ispitivanja i njegovim stavovima o ronjenju i obučavanju. Na osnovu ovih elemenata komisija donosi odluku da li kandidat može pristupiti odbrani svog pismenog rada. Konačna ocena se donosi na osnovu opšteg utiska komisije.


Ispit se polaže pred tročlanom komisijom Saveza.

Predhodni tekst je pruzet iz UZOR (Uslovi i standardi za obuku i obavljanje ronjenja) pravilnika. Članak je informativnog karaktera i za sve validne informacije molimo kontaktirajte SOPAS (Savez Organizacije Podvodnih Aktivnosti Srbije) i preuzmite originalan pravinlik sa važećim Aneksima.